Halloumi (V)

Grilled Halloumi, Avocado, Beans, Tomato, Hash Brown, 1 Poached egg, Toast.