Halloumi Fries

Fresh Halloumi cheese fried to perfection.