GRANOLA YOGURT BOWL (V)

Strawberry, Banana, Blueberry, With Honey